Jesteś tutaj

Przegląd najnowszych wpisów

Najnowsze artykuły

Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim pojawiła się od 1 stycznia 2010 r. Wtedy to weszło w życie pierwsze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Ówczesne przepisy przewidywały wtedy powstanie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej dla lekarzy i...
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących. Projekt zakłada przekazywanie szczegółowych danych osób oczekujących, między innymi numer PESEL.
Lekarz - właściciel gabinetu, jako posiadacz danych osobowych określony mianem administratora danych osobowych ma obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności obowiązek zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,...
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie systemu EWUś połączone było z wprowadzeniem informatora ZIP. O ile system EWUś ułatwia monitorowanie ubezpieczenia pacjenta, zdejmując z barków lekarzy odpowiedzialność za jego ewentualny brak, o tyle ZIP wydaje się być przede wszystkim narzędziem kontroli lekarzy. Na stronie systemu ZIP mamy 4 zakładki: „ Twój Portal”, „Gdzie się leczyć?”, „...

Najnowsze alerty

W rozporządzeniu utrzymano na dotychczasowym poziomie limit kwotowy, którego przekroczenie spowoduje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej (20.000 zł
Zgodnie z nowym zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o indywidualne rozliczenie świadczeń udzielanych świadczeniobiorcy innej płci niż wskazuje na to profil komórki udzielającej świadczenie może złożyć oprócz lekarza także inna osoba z personelu medycznego.
Ministerstwo Zdrowia opublikowało w dniu 22 października 2014 r. nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W porównaniu do poprzedniego wykazu zaszło kilka zmian.
Dzięki wydanemu przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzeniu wprowadzającym zmiany do świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zwiększony zostanie dostęp do świadczeń POZ, skracając czas oczekiwania na wizyty u lekarzy. Wskazany akt normatywny zmienia też definicję lekarza...

Najnowsze poradniki

Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych i po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej (ta forma nie była dopuszczona – co było zupełnie niezrozumiałe – we wcześniej obowiązujących przepisach) albo spółki partnerskiej, jako grupowa praktyka lekarska. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej określani są w ustawie, jako podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Prawo i Administracja w Medycynie

Naszą misją jest poprawienie kondycji podmiotów leczniczych poprzez przeniesienie na nasze barki pozamedycznych obowiązków lekarza. Pragniemy stać się miejscem, o którym będzie się mówiło, że jest przyjazne lekarzowi, które będzie polecane, ale przede wszystkim chcemy pozytywnie zaskakiwać poziomem naszych usług. Naszą pozycję osiągniemy dzięki ustawicznemu budowaniu wzajemnego zaufania oraz dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta.

668 042 066
bok@leximed.pl

Zarządzanie wiedzą Athentia Sp z o.o
Al. T. Kościuszki 103/105,   ​90-441 Łódź
​KRS: 0000482413  |  NIP: 7252071546


ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa, kontrole GIODO prawo w medycynie, radca prawny, kancelaria prawna kursy i szkolenia dla lekarzy strony internetowe, projektowanie www dokumentacja medyczna, komputer w gabinecie lekarskim, oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego