Jesteś tutaj


niedziela, 7 Grudzień 2014

KASA FISKALNA W GABINECIE LEKARSKIM

zobacz inne
Wersja do wydrukuwersja PDFwersja na czytniki ebook'ów
Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim pojawiła się od 1 stycznia 2010 r. Wtedy to weszło w życie pierwsze rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930). Ówczesne przepisy przewidywały wtedy powstanie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej dla lekarzy i lekarzy dentystów, jednak wprowadzały jednocześnie zwolnienie z obowiązku ewidencji według kryterium wysokości obrotu. Przepisy wskazywały, iż zwolnienie traciło moc po upływie 2 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł dla podatników kontynuujących działalność gospodarczą. Dla podatników, którzy rozpoczynali działalność gospodarczą po 1 stycznia 2010 r., przewidziano, utratę zwolnienia po dniu w którym podatnik przekroczył obrót w wysokości 20 000 zł. Już wtedy Ministerstwo Finansów zapowiadało, że będzie w swych działaniach dążyć do objęcia wszystkich podatników wykonujących sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej.

Powiązane artykuły:

Stan prawny w latach 2012-2014.

Wyrazem tej polityki fiskusa było podpisanie drugiego z kolei rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2012 r.) obowiązującego w latach 2012-2014. Zwolnienie z obowiązku ewidencji zostało utrzymane jednak obniżono wysokość obrotu po którego przekroczeniu obowiązek powstawał - do kwoty 20 000 zł ale w proporcji do okresu wykonywania czynności opodatkowanych w danym roku podatkowym. Oznaczało to, tytułem przykładu sytuację wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy dla podatnika który przekroczył limit obrotu 10 000 zł rozpoczynając świadczenie usług od 1 czerwca w ciągu roku podatkowego. Według w/w rozporządzenia zwolnienie traci moc i pojawia się obowiązek posiadania kasy po upływie 2 miesięcy od miesiąca, w którym podatnik utracił zwolnienie. Zatem jeśli lekarz utracił zwolnienie, z uwagi na przekroczenie wysokości obrotu w miesiącu listopadzie 2014 r. obowiązek posiadania kasy fiskalnej powstanie od dnia 1 lutego 2015 r.

 

Stan prawny od 1 stycznia 2015 r.

 

 

Minister Finansów podpisał nowe, trzecie już rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), które będzie obowiązywało na lata 2015-2015

Koniec zwolnień.

W rozporządzeniu utrzymano na dotychczasowym poziomie wysokość kwoty, której przekroczenie spowoduje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej (20.000 zł), jednakże wyłączone z tego zwolnienia zostały usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (§ 4 pkt 2 lit. f rozporządzenia). Powyższe oznacza, iż lekarze oraz lekarze dentyści będą zobowiązani do ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych bez względu na wartość świadczonych usług..

Utrata zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania i moment wprowadzenia kasy.

A- w przypadku podatników, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obecnego rozporządzenia tj. po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył wartość obrotu w kwocie 20 000 zł. (§ 8 ust. 1 rozporządzenia).,

B- w przypadku podatników, którzynie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015 r (§ 8 ust. 2 rozporządzenia).

C- w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę. (§ 9 ust. 6 rozporządzenia).

Kryterium – źródło pochodzenia obrotu.

Obowiązek ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nie dotyczy przypadku gdy sprzedaż jest dokumentowana za pomocą faktury między dwoma przedsiębiorcami ( np. praktyka lekarska wyłącznie w siedzibie podmiotu leczniczego) lub dotyczy lekarza posiadającego kontrakt z NFZ. Decyduje źródło pochodzenia o obrotu jakim jest konsument – pacjent.

 

Naruszenie obowiązku rejestracji sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej.

 

 

-skutki karno skarbowe.

Nie wydanie paragonu fiskalnego lub dokonanie sprzedaży usługi z pominięciem kasy fiskalnej lub też brak kasy może być uznane jako wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Kryterium rozróżniającym jest wartość podatku o jaką podatnik uszczuplił skarb państwa. Przy niskim stopniu szkodliwości czynu, a więc okolicznościach wskazujących na to, że osoba nie lekceważyła rażąco przepisów, a podatek narażony na uszczuplenie nie wyniósł więcej niż pięciokrotność najniższego wynagrodzenia, brak ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej może zostać potraktowany jako wykroczenie skarbowe. Przy braku jednego urządzenia rejestrującego i niewielkich obrotach firmy, postępowanie organu skarbowego może skończyć się na mandacie, którego wysokość nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W przypadkach poważniejszych czyny powyższe mogą być kwalifikowane jako przestępstwo skarbowe zagrożone karą do 240 stawek dziennych grzywny. ( art. 60 par. 1 i art. 62 par. 2 kks) Wysokość stawki dziennej kary grzywny ustala sąd w każdej sprawie indywidualnie, przy czym stawka taka wynosić może 1/30 do 400 krotności minimalnego wynagrodzenia. Przy ustaleniu stawek dziennych uwzględniane są dochody sprawcy, warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. W przypadku skazania za przestępstwo skarbowe, informacja o skazaniu co do zasady zostaje umieszczona w Krajowym Rejestrze Karnym

- utrata prawa do odliczenia części wydatków na zakup kasy.

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Uchybienie terminowi do wprowadzenia kasy fiskalnej spowoduje zatem konieczność zwrotu ulgi na kasę.

Brak kasy w ustawowym terminie – jak uniknąć odpowiedzialności.

Warto zauważyć, iż wskazanej wyżej odpowiedzialności karno skarbowej można uniknąć w przypadku skorzystania przez podatnika z. instytucji czynnego żalu. Zgodnie bowiem z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie takie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu do organu kontroli skarbowej. Jednocześnie zastosowanie instytucji czynnego żalu, będzie nieskuteczne w przypadku gdy organ ścigania miał już udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lub m.in. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544),

- rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2012 r.)


DARMOWA CYFROWA PRENUMERATA

raz w tygodniu, najważniejsze informacje prosto na Twojego maila

zamów już teraz
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie systemu EWUś połączone było z wprowadzeniem...
Lekarze mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w...
Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim pojawiła się od 1 stycznia 2010 r. Wtedy to weszło w życie...
Lekarz - właściciel gabinetu, jako posiadacz danych osobowych określony mianem administratora...

Prawo i Administracja w Medycynie

Naszą misją jest poprawienie kondycji podmiotów leczniczych poprzez przeniesienie na nasze barki pozamedycznych obowiązków lekarza. Pragniemy stać się miejscem, o którym będzie się mówiło, że jest przyjazne lekarzowi, które będzie polecane, ale przede wszystkim chcemy pozytywnie zaskakiwać poziomem naszych usług. Naszą pozycję osiągniemy dzięki ustawicznemu budowaniu wzajemnego zaufania oraz dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta.

668 042 066
bok@leximed.pl

Zarządzanie wiedzą Athentia Sp z o.o
Al. T. Kościuszki 103/105,   ​90-441 Łódź
​KRS: 0000482413  |  NIP: 7252071546


ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa, kontrole GIODO prawo w medycynie, radca prawny, kancelaria prawna kursy i szkolenia dla lekarzy strony internetowe, projektowanie www dokumentacja medyczna, komputer w gabinecie lekarskim, oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego