Jesteś tutaj


czwartek, 16 Październik 2014

DANE OSOBOWE W GABINECIE LEKARSKIM

zobacz inne
Wersja do wydrukuwersja PDFwersja na czytniki ebook'ów
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W realiach gabinetu lekarskiego danymi osobowymi są, wszelkie informacje zawarte w dokumentacji medycznej pozwalające powiązać dane o schorzeniach, udzielonych świadczeniach medycznych i inne dane z konkretną osobą i to niezależnie od formy ich przechowywania tj. w formie dokumentacji papierowej lub też dokumentacji elektronicznej.

Powiązane artykuły:

Czym jest przetwarzanie danych osobowych? Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych rozumie się takie czynności jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie, zmienianie oraz usuwanie danych. W procesie udzielania świadczeń medycznych, każdy lekarz w gabinecie dokonuje takich czynności. Dokumentacja medyczna pacjenta zawiera z jednej strony dane osobowe sensu stricto, przez co należy rozumieć PESEL pacjenta, wizerunek, dane adresowe, z drugiej zaś dane dotyczące udzielonych świadczeń medycznych.

Najczęstszym problemem z jakim lekarz może się spotkać w gabinecie jest problem czy i w jakim zakresie jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych osobom i podmiotom trzecim, samemu pacjentowi oraz jego rodzinie.

 

zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Podstawową zasadą odnośnie udostępniania danych osobowych pacjenta jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dostęp samego pacjenta do jego dokumentacji medycznej jest jego prawem, co oznacza to, że lekarz nie może odmówić jej udostępnienia. Na podstawie cytowanej ustawy lekarz ma również obowiązek udostępnić dokumentację medyczną przedstawicielom ustawowym pacjenta jak również osobom przez niego do takich czynności uprawnionym a w przypadku śmierci pacjenta osobie przez niego upoważnionej za życia. W takich przypadkach lekarz powinien przed udostępnieniem danych sprawdzić umocowanie osoby, która wnosi o udostępnienie danych osobowych członka rodziny. Umocowanie takie winno wynikać ze złożonego wcześniej do dokumentacji medycznej oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, upoważnienie takie pacjent może również złożyć w toku leczenia.

 

udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zezwala ponadto lekarzowi na udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta, w następujących przypadkach:

  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.
  • szkołom medycznym lub instytutom badawczym do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 

Sposób zabezpieczenia danych osobowych w gabinecie.

 


Lekarz -właściciel gabinetu, jako posiadacz danych osobowych określony mianem administratora danych osobowych ma obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności obowiązek zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator danych został zobowiązany do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej, a także do wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, jeżeli sam nie wykonuje tych czynności.

 

Więcej na temat ochrony danych osobowych znajdą państwo TUTAJ.


DARMOWA CYFROWA PRENUMERATA

raz w tygodniu, najważniejsze informacje prosto na Twojego maila

zamów już teraz
Kasa fiskalna w gabinecie lekarskim pojawiła się od 1 stycznia 2010 r. Wtedy to weszło w życie...
Lekarz - właściciel gabinetu, jako posiadacz danych osobowych określony mianem administratora...
Od 4 października WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept. Podstawa prawna - Rozporządzenie...
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie systemu EWUś połączone było z wprowadzeniem...

Prawo i Administracja w Medycynie

Naszą misją jest poprawienie kondycji podmiotów leczniczych poprzez przeniesienie na nasze barki pozamedycznych obowiązków lekarza. Pragniemy stać się miejscem, o którym będzie się mówiło, że jest przyjazne lekarzowi, które będzie polecane, ale przede wszystkim chcemy pozytywnie zaskakiwać poziomem naszych usług. Naszą pozycję osiągniemy dzięki ustawicznemu budowaniu wzajemnego zaufania oraz dostarczaniu rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań klienta.

668 042 066
bok@leximed.pl

Zarządzanie wiedzą Athentia Sp z o.o
Al. T. Kościuszki 103/105,   ​90-441 Łódź
​KRS: 0000482413  |  NIP: 7252071546


ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa, kontrole GIODO prawo w medycynie, radca prawny, kancelaria prawna kursy i szkolenia dla lekarzy strony internetowe, projektowanie www dokumentacja medyczna, komputer w gabinecie lekarskim, oprogramowanie dla gabinetu lekarskiego